Атырау облысындағы дене-тәрбиесі мен спортың үйымдастыру мәселесін шешу үшін әдістемелік үсыныс

 

Жекенов С.С., к.п.н., ЗРС, Жүбаналиев С. Махамбетова Ұ.Нүрекешова

 

Жаңа кітап - жаңа міндеттер биігіне жетелейді. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің дене-тәрбиесі үлттық ғылыми - практикалық орталығының қазір 10 облыста аумақтық бөлімшелері бар. Алматыдағы орталықтың жүмыс жоспары бойынша бүл орталықтар облыстық білім департаментерінің (бөлімдерінің) басшылығымен жүмыс істейді. Жергілікті жерлердегі мектеп пен колледж оқушылары мен жоғарғы оку орындары студенттерінің дене-тәрбиесі мен спорт жүмыстарын үйымдастыруға беретін бүл орталықтардың атқаратын жүмыстары қазір бастан асып жығылады.

Дегенмен тек жоғарғы жактың тапсырмасын гана орындап қоймай, баска бір іске белсенділік танытатын аумактық орталыктар да баршылық. Міне, Атырау облысындағы ізденімпаз жас С. Жекенов басқаратын орталық осындай.

Ол аумақ көлемінде спортты басқарып жүрген жастарды үйымдастырып, осы мақаланың тақырыбында көрсетілген эдістемелік үсыныстардың жинағын құрастырып баспадан кітап етіп шығарды. Кітапты облыстағы денетәрбиесі мен спортты үйымдастыру жүмыстарының көкейкесті мәселелерін шешу жолындағы бағдарламалык, материалдық тұжырымдамаларға, әдістемелік үсыныстарға негізделіп, оны үйымдастырудың негізгі жолдар көрсетілген.

Кітаптың негізгі мақсаты облыстағы жоғары деңгейдегі кэсіби спорт пен бүқаралық денетэрбиесін дамыту және оның элі күнге дейін шешуін таппай келе жатқан мәселелерін анықтау болып табылады. Кәсіби спорт пен бұқаралык спортты авторлар 6 топқа бөледі. Оның басы мектеп оқушылары арасындағы алғашқы топтың жарыстары болса, ең соңғысы Олимпиялық ойындарға қатасу болып табылады. Әр топ бойынша жауапты мекемелер де аталады. Мектеп оқушыларының спорттык клубынан бастап үкіметтік орган Қазақстан Республикасының туризм жэне спорт министрлігінің атқаратын міндеттеріне дейін тайға таңба басқандай айқындалған. Бүл міндеттердің түжырымдамасы Атырау облыстық денетәрбиесі спорт басқармасына үсыныс ретінде берілген. Облыстағы дене-тәрбиесіндегі спорттың жоғары көрсеткіштердің кестесі, облыстағы спортка катысты үжымдар мен ұйымдардың жалпы кестесі, облыстағы денетәрбиесі мен спортты дамытудың негізгі бағыттарьгаың кестесі бүрын-соңды спорттық зерттеу жұмыстарындағы жаңалықтардың бірі.

Бұдан әрі авторлар орта жэне жоғарғы оку орындарындағы денетэрбиесі мэселелеріне тоқталады. Денетәрбиесі үлттық ғылыми-практиклық орталықтың аткарып келген мәселелері кеңінен қозғалып, оның зертханаларының жүмыстары талданады, үсыныстар жасалады.

Түйін: көлемі 228 беттік казак жэне орыс тілдерінде жарияланған жана кітап денетәрбиесі жэне спорт қызметкерлеріне, балалар мен жасөспірімдер спорт мектептерінің басшыларьша, жаттықтырушыларына, жалпы білім беретін мектептер мен қолледждердегі денетэрбиесі пэнінің оқытушылары, жоғарғы оку орындары денетэрбиесі мүғалімдерне таптырмас оқу қүралы больш есептелінеді.

Сездхан Әубэкіров денетәрбиесі үлттық ғылыми- практикалық орталығы бас директорының неңесшісі.

Өмірзақ Жолымбетов - спортка еңбек сіңірген жаттыктырушы, профессор.

 

© 2010 г. Дизайн Даулетов Алпамыс Сырымович