Флеш игра: БҰРЫШ

(Играют двое.Шашки передвигаются левой кнопкой мыши)

Правила игры в «Бұрыш» («Уголки»)

 

Состязания команд проходят на компьютерах, результаты отображаются на интерактивных досках.

 Суть игры в «бұрыш» («уголки») заключается в перенесении 12 шашек на шашечной доске, выстроенных в углу, в противоположенный угол.

Каждый игрок поочерёдно может делать только один ход. Можно делать одиночные ходы. Перепрыгивая через впереди стоящие шашки, одним движением можно делать несколько ходов, при условии, если впереди каждой перепрыгиваемой шашки есть свободный шашечный квадрат. Запрещается делать повторный ход.

 

Правила игры

Спортивно-интеллектуальных тестов.

 

Сборная команда из 3 юношей и 3 девушек  (класса, школы, города, района, области) при правильном ответе на познавательные вопросы по общеобразовательным предметам, согласно правилам игры в «бұрыш» («уголки») может сделать один ход на шашечной доске. При неправильном ответе ход передается команде соперников.

 

Цели и задачи:

 

-         Организация здорового образа жизни;

-         Проявление мотивации учащихся к занятиям физической культурой и спортом;

-         Применение разделов физической культуры и спорта для усвоения общеобразовательных предметов.

-         Воспитание чувства коллективизма, патриотизма, личной значимости;

-         Развитие в интеллектуальном плане умственных способностей, любознательности, воображения, познавательной активности, интереса к миру и желание узнать новое.

 

 «Бұрыш» («Уголки») ойын ережелері

 

 

 Командалар жарысы компьютерлерде өтеді, ойын нәтижелері интерактивті тақталарда бейнеленеді.

 «Бұрыш» («Уголки») ойынының негізі – «дойбы» (шашка) тақтасының бір бұрышында тізілген 12  дойбыны қарама-қарсы бұрышқа көшіру болып табылады.

Әрбір ойыншы кезекпе-кезек тек бір жүріс жасай алады. Сол сияқты жеке жүрістер жасауға болады. Бір қозғалыс арқылы алдында тұрған дойбылардан секіре өтіп бірнеше жүріс жасауға болады, егерде алдағы әрбір секіре өтетін дойбылардың алдында бос дойбы квадрат болса. Қайта жүріске тыйым салынған.

Құрама команда 3 ұл және 3 қыздан тұрады (сыныбы, мектеп, қала, аудан, облыс).  Жалпы білім беретін  пәндерден  танымдылық сұрақтарға дұрыс жауап берсе «Бұрыш» («Уголки») ойын ережесіне сай команда дойба тақтасында 1 жүріске ие болады. Егер жауап қате болса ойын жүрісі қарсыластар командасына беріледі.

 

Мақсаттары мен міндеттері:

 

-         Салауатты өмір салтын ұйымдастыру;

-         Дене шынықтыру және спорт сабақтарына қызығушылықтың пайда болуы;

-         Дене шынықтыру және спорттың түрлерін жалпы білім беретін пәндерді игеруде қолдану;

-         Ұжымдылық, патриоттық, тұлғаның өзіндік маңыздылық сезімдерін тәрбиелеу;

-         Жеке тұлғалық жоспарда ақыл-ой, қызығушылықты, қиялдау мен танымдылық белсенділікті, өмірге және жаңаны білуге ұмтылысты дамыту.

 

 

© 2010 г. Дизайн Даулетов Алпамыс Сырымович